Yhtiökokous

EPV Energia Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka valitsee hallituksen ja päättää lakisääteisten asioiden lisäksi myös muista yhtiöjärjestyksessä erikseen määritellyistä asioista. Vuonna 2017 yhtiökokous kokoontui yhden kerran.

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lakien, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Lisäksi hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja hallintoa, päättää strategiasta, toimintapolitiikasta, merkittävistä investoinneista ja rahoituksesta. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu 10–12 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Myös varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää suurin osakas. Varapuheenjohtajan hallitus nimeää keskuudestaan.

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

 • Juha Häkkinen, toimitusjohtaja
 • Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko (puheenjohtaja)
 • Hannu Linna, toimitusjohtaja
 • Pekka Manninen, toimitusjohtaja (varapuheenjohtaja)
 • Mikko Rajala, energiajohtaja
 • Jorma Rasinmäki, kaupunginjohtaja
 • Anders Renvall, toimitusjohtaja
 • Joakim Strand, kansanedustaja
 • Markku Vartia, johtaja
 • Jukka Ylitalo, toimitusjohtaja

Hallituksen varajäsenet:

 • Olli Arola, johtaja
 • Martti Haapamäki, toimitusjohtaja
 • Ahti Källi, toimitusjohtaja
 • Jari Lepistö, toimitusjohtaja
 • Janne Rouvinen, toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtaja on DI Rami Vuola ja hänen sijaisensa talousjohtaja KTM ja insinööri Markku Källström. Muut johtoryhmän jäsenet ovat:

 • Sami Kuitunen, DI
 • Frans Liski, DI
 • Reima Neva, DI
 • Niko Paaso, DI
 • Mats Söderlund, DI

Tytäryhtiöhallinto

EPV Energia Oy:n konserniin kuuluvilla tytär- ja osakkuusyhtiöillä on omat hallintoelimensä, joiden työhön ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti.

Tilintarkastajat

EPV:n varsinaisiksi tilintarkastajiksi on valittu KHT-yhteisö Ernst&Young Oy

 • päävastuulliset tilintarkastajat KHT Mikko Rytilahti ja KHT Tatu Huhtala
 • varatilintarkastajat KHT Anders Svennas ja KHT Kristian Berg

Henkilöstö

EPV Energia -konsernin henkilöstön osaamisen ylläpitäminen on keskeisessä roolissa, jotta liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on mahdollista. Yhtiössä on seurattu säännöllisesti yli kaksi vuotta henkilöstön työtyytyväisyyttä erilaisilla henkilöstökyselyillä ja kyselyjen tulokset ovat olleet selkeästi korkeampia kuin muissa energia-alan organisaatioissa keskimäärin. Tulos on parempi kaikissa kysymyksissä, joihin on käytettävissä energia-alan vertailuaineistoa.

Tyytyväisyyden aiheita ovat mm. hyvät työvälineet, työturvallisuus ja fyysinen työympäristö. Myös omaan työhön ollaan pääosin tyytyväisiä ja esimiesten toimintaa arvostetaan. Lisäksi EPV Energiaa pidetään erittäin hyvänä työnantajana.

Henkilöstön keskeiset tehtävät:

 • Energianhankinta ja tasehallinta
 • Voimalaitosomaisuuden tehokas hallinnointi
 • Verkkoliiketoiminnan optimaalinen käyttö
 • Uusien liiketoimintamallien kehittäminen

Henkilöstön tavoitteet:

 • Tuottaa lisäarvoa yhtiön osakkaille ohjaamalla omistuksia
 • Valvoa omistuksiin liittyviä toimintakokonaisuuksia
 • Oman osaamisen kehittäminen
 • Kannustavan työilmapiirin ylläpitäminen

EPV Energia -konsernin henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 71 henkilöä. Vuoden lopussa konsernissa oli 68 henkilöä, joista:

 • EPV Energian palveluksessa 43 henkilöä
 • EPV Alueverkon palveluksessa 3 henkilöä
 • Tornion Voima Oy:n palveluksessa 22 henkilöä
 • Koko konsernin henkilöstöstä toimihenkilöitä on yhteensä 51 ja työntekijöitä 17