EPV INFRA

EPV Infra -liiketoiminta-alueella tuotetaan palveluja pääosin EPV Energian osakkaille, konsernin omille yhtiöille sekä sähkön siirron asiakkaina toimiville sähkönjakeluyhtiöille ja sähkön loppukäyttäjille.

EPV Infran liiketoiminta-alueen vuotta värittivät uudet investoinnit ja hankkeet, sekä voimakas toiminnan kehittäminen. Sähkönsiirto sujui tasaisen varmasti.

EPV Infran liiketoiminta-alueeseen kuuluvan EPV Taseen toiminta laajeni vuonna 2017 merkittävästi marraskuussa avatun operointikeskuksen myötä. EPV Tase tuottaa energiatasehallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille ja EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiantuotantoyhtiöille. Uuden keskuksen palveluihin kuuluu mm. sähkön osto ja myynti sekä Elbas-tilapäiskaupankäynti Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Lisäksi operointikeskuksessa tehdään tuotantosuunnitelmia tuulivoimayhtiöille sekä erilaista käyttöön liittyvää valvontaa. Kaikessa toiminnassa käytetään hyväksi edistyksellistä analytiikkaa.

Operointikeskuksessa energiataseen valvonta painottuu vahvasti lähituntien ja tulevan vuorokauden seurantaan ja sitä toteutetaan ympärivuorokautisesti, vuoden jokaisena päivänä. Keskuksen avaamista valmisteltiin pitkin vuotta ja mm. rekrytoinnit tehtiin hyvissä ajoin, minkä ansiosta pätevän henkilökunnan löytämisessä onnistuttiin hyvin. Toiminnan kehittäminen jatkuu ja erilaisten energiakaupan optimointiin liittyvien mallien kehittäminen on tulevaisuuden kehityksen yksi painopisteistä.

Energiakaupan optimointi yksi kehityksen painopisteistä

Uusiutuvan ja suunnittelemattoman tuotannon lisääntyminen on ollut yksi tärkeä tekijä operointikeskuksen perustamisen taustalla, sillä se kasvattaa ympärivuorokautisen energiakaupan seurantaan, ennustamiseen ja kaupankäyntiin liittyviä tarpeita. Yhtiössä päädyttiin oman operointikeskuksen perustamiseen palveluiden ulkopuolelta ostamisen sijaan, koska EPV Taseen vastuupiirissä oleva volyymi on kasvussa ja sen seuranta vaatii jo nykyisellään jatkuvaa huomiota. Oma operointikeskus mahdollistaa myös entistä paremman toiminnan kehittämisen ja kustannustehokkaiden palveluvaihtoehtojen tuottamisen EPV:n omistajille.

Alueverkon toiminta on tasaisen varmaa

EPV Alueverkko Oy:n toimintavuosi 2017 sujui suunnitellusti, mikä yhtiön toiminnassa tarkoittaa, että isoja häiriöitä, tai asiakkaisiin vaikuttaneita katkoksia ei ollut. Verkon toiminnassa oli 14 häiriötä koko vuoden aikana, joista yksikään ei aiheuttanut pitkäkestoista siirtokeskeytystä asiakkaille. Määrä oli aavistuksen isompi kuin edellisvuonna (11), mutta pitkäaikainen trendi on kuitenkin selkeästi laskeva.

Tuulivoiman verkkoliitynnät lisääntyivät ja vuoden loppuun mennessä verkkoon oli liittyneenä tuulivoimaa 260 MW:a, joka on noin 120 MW edellisvuotta enemmän. Vuoden aikana verkkoon liitettiin yksi kasvihuoneviljelijä lisää, mikä kasvatti kasvihuoneviljelijöiden määrän kolmeen ja määrän odotetaan edelleen lisääntyvän vuonna 2018.

Hankkeilla parannettiin verkon käyttöä

Vuoden 2017 aikana edistettiin ja saatiin päätökseen useita merkittäviä hankkeita, joiden avulla parannettiin verkon käyttövarmuutta ja turvallisuutta. Hanke epäkäytännöllisten johtoerottimien korvaamiseksi ns. erottavilla katkaisijoilla toteutettiin vuoden osalta suunnitellusti. Projektiin sisältyi muutostöitä lähes 10 sähköasemalla. Tämä parantaa työturvallisuutta ja häiriöselvitysvalmiutta, minkä ansiosta suuri osa häiriöistä pystytään nyt rajaamaan pois ja keskeytyksistä aiheutuneet haitat pienenevät.

Verkon käyttövarmuus ja turvallisuus on parantunut

Lisäksi toteutettiin useita johtohankkeita. Höysälään rakennettiin uusi sähköasema ja sen yhteydessä aloitettiin Höysälä-Tuovila voimajohdon rakennustyöt, jotka valmistuivat kokonaisuudessaan vuoden 2018 alussa. Uusittu voimajohto mahdollistaa rengaskäyttöisenä tuulivoimatuotannon ja kulutuksen liittämisedellytysten paremman hallinnan.

PVO Alueverkot Oy muuttui EPV Tuotantoverkot Oy:ksi

EPV Energia osti vuoden alussa Pohjolan Voima -konserniin kuuluvan verkkoyhtiö PVO Alueverkot Oy:n koko osakekannan. Uusi yhtiö on EPV Energian tytäryhtiö ja kaupan yhteydessä yhtiön nimi muutettiin EPV Tuotantoverkot Oy:ksi. Kaupan myötä saatiin 113 km uutta sähkönsiirtoverkkoa, sekä viisi uutta sähköasemaa. Samalla toiminta laajeni myös uusille alueille, joista valtaosa sijaitsee Pohjois-Suomessa Iijoella ja Kemijärvellä, sekä lisäksi Porin alueella. Kauppa vahvistaa yhtiön hallittua kasvustrategiaa, jonka mukaan yhtiön alueverkkotoimintaa laajennetaan vähitellen.