Konsernitilinpäätöksen laajuus

EPV Energia Oy tytäryhtiöineen muodostaa EPV Energia konsernin. Konsernin emoyhtiön, EPV Energia Oy:n rekisteröity kotipaikka on Vaasa. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytär- ja osakkuusyritykset lukuun ottamatta Voimapiha Oy:tä.

EPV Energia Oy omistaa Suomen Energiavarat Oy:n kaikki A-sarjan osakkeet. Tilinpäätöstä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska Suomen Energiavarat Oy on perustettu erityistä tarkoitusta varten ja omistetuilla A-sarjan osakkeilla ei ole osinko-oikeutta. Osakkuusyhtiö Voimapiha Oy:tä ei myöskään ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska omistetuilla A-sarjan osakkeilla ei ole osinko-oikeutta.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tytäryhtiöt on Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy:tä lukuun ottamatta yhdistelty hankintamenomenetelmän mukaan. Tytäryhtiöt ovat emoyhtiön perustamia yhtiöitä lukuun ottamatta EPV Tuotantoverkot Oy:tä. Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy on yhdistelty pääomaosuusmenetelmän mukaan. EPV Tuotantoverkot Oy:stä maksettu hankintahetken oman pääoman määrän ylittävä osuus kauppahinnasta on kohdistettu siirtoverkostoon.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet on eroteltu tilikauden tuloksesta ja omasta pääomasta sekä esitetty tuloslaskelmassa ja taseessa omana eränään.

Kertynyt poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tuloslaskelman poistoeron muutos on jaettu tilikauden tulokseen ja laskennallisen verovelan muutokseen.

Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmän mukaan. Tuloslaskelmaan sisällytetään konsernin omistusosuutta vastaava osuus osakkuusyrityksen tuloksesta ja poistoerojen muutoksesta laskennallisella verovelalla vähennettynä.

Taseessa esitetään osakkeiden arvona osuus osakkuusyrityksen omista pääomista ja verovelalla vähennetyistä kertyneistä poistoeroista.

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon suunnitelman mukaisilla poistoilla ja saaduilla avustuksilla vähennettynä. Tehdyt arvonkorotukset kohdistuvat maa-alueisiin. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.

Pitoajat ovat:
Aineettomat oikeudet (kantaverkon liittymismaksut)20 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot5 – 40 vuotta
Liikearvo5 – 15 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat14 – 54 vuotta
Koneet ja kalusto5 – 52 vuotta
Siirto- ja jakeluverkosto30 vuotta

Turpeen tuotantoon suunniteltujen suoalueiden hankintamenoista joutomaan ja puuston osuus on kirjattu maa-alueisiin. Muilta osin suoalueiden hankintamenot on kirjattu turvevaroihin ja keskeneräisiin turvehankintoihin.

Suoalueen valmistuttua siirretään luvan saaneen alueen keskeneräiset turvehankinnat turvevaroiksi, joista tehdään substanssipoistot käytön mukaan.

Tuulivoimahankkeisiin välittömästi liittyvät kustannukset on kirjattu keskeneräisiin hankintoihin. Ne ovat osa investointien valmistelua. Hankkeiden loppuunsaattamisen edellytyksiä tarkastellaan hankekohtaisesti vuosittain.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on pääosin arvostettu FIFO-periaatteella hankintamenoon. Jos vaihto-omaisuuden todennäköinen hankintameno on tilinpäätöspäivänä alkuperäistä hankintamenoa pienempi, erotusta ei omakustannusperiaatteesta johtuen kirjata kuluksi.

Päästövähenemät ja -oikeudet

Päästövähenemien hankinta ja niihin liittyvät välilliset menot on kirjattu aineettomien oikeuksien erään päästövähenemät. Vastikkeetta saadut päästöoikeudet ovat taseen ulkopuolista varallisuutta.

Syöttötariffijärjestelmä

Syöttötariffijärjestelmä käsittää tuuli-, biokaasu-, metsähake- ja puupolttoainevoimalalle maksettavan sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden hinnan perusteella muuttuvan tuotantotuen eli syöttötariffin.

Syöttötariffijärjestelmän perusteella saatu tuki on kirjattu yhtiön liikevaihtoon.

Johdannaisten käsittely

Vaihtuvakorkoisten lainojen korkosidonnaisuusaikaa on pidennetty koronvaihtosopimuksin soveltaen suojauslaskennan periaatteita. Johdannaissopimuksia ei ole kirjattu taseeseen. Korkoriskin hallintaan käytettyjen johdannaisten korkotuotot ja –kulut on jaksotettu sopimusajalle, ja niillä on oikaistu suojattavien lainojen korkokuluja. Johdannaissopimusten nimellisarvot, käyvät arvot sekä muut keskeiset tiedot on esitetty liitetiedoissa.

Eläketurva

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä.