TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2017201620172016
1. LIIKEVAIHTO
Sähkön myynti182 085188 435118 638130 849
Lämmön myynti22 78326 7961 4241 422
Muu toiminta60 37655 4306 9956 504
265 244270 661127 057138 775
2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Vuokratuotot449473435478
Käyttöomaisuuden myyntivoitot032032
Muut tuotot5 0964 786 1)3 5953 725
5 5455 2924 0304 235
1) Sis. pääosin sopimuskorvausta
3. MATERIAALIT JA PALVELUT
Energian ostot ja siirtomaksut129 636139 56659 54069 957
Polttoaineet21 43321 45600
Päästöoikeusostot2 6133 9522 6083 948
Ostot tilikauden aikana153 682164 97462 14873 905
Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+)-26262300
Ulkopuoliset palvelut2 9682 9871 9371 702
156 388168 58464 08575 607
4. HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot5 4145 1753 7603 628
Eläkekulut1 035998734724
Muut henkilösivukulut183261142189
6 6326 4354 6364 541
Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot509452496442
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana71704545
5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet4604606060
Muut pitkävaikutteiset menot1 2471 086434396
Rakennukset ja rakennelmat1 9041 614145134
Koneet ja kalusto12 18210 327592398
Siirto- ja jakeluverkosto3 2591 9871 9691 706
Muut aineelliset hyödykkeet727200
Turvevarat432700
19 16815 5743 2002 695
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Kiinteät energian ostot57 54159 82958 70159 829
Ulkopuoliset palvelut9 5468 675634646
Hallinnon kulut9321 226660875
Vuokrat1 2671 181375349
Aineet ja tarvikkeet894965196209
Muut henkilöstökulut507538418430
Vastuumenot ja julkiset maksut860705122122
Muut kulut3724 374 1)03 733 1)
71 91777 49461 10766 193
1) Pääosin osakkeiden arvonalennustappiota
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus102756852
Todistukset ja lausunnot2310
Veroneuvonta394392
Muut palvelut14231322
15810512277
7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Osinkotuotot
Muilta856181856181
856181856181
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä--286428
Osakkuusyrityksiltä33333333
Muilta463445355344
496478673804
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Osakkuusyrityksiltä-32-2900
Muille-5 634-5 352-2 671-2 665
-5 666-5 381-2 671-2 665
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-4 315-4 722-1 142-1 679
8. TULOVEROT
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta22031200
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta0101
Laskennallisen verovelan muutos2 4521 531--
2 6721 84401