EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA €20172016
Liiketoiminta
Liiketulos-1 942 304,35-6 024 979,00
Oikaisut liiketulokseen (1)3 199 773,876 396 250,95
Käyttöpääoman muutos (2)-715 243,47-20 719 037,42
Saadut osingot855 827,00181 072,00
Saadut korot396 128,16381 419,51
Maksetut korot-900 576,99-804 967,78
Muut rahoitustuotot ja -kulut-1 493 116,47-1 436 656,62
Maksetut verot0,00-824,28
Liiketoiminnan rahavirta-599 512,25-22 027 722,64
Investoinnit
Osakkeiden ostot-19 784 784,86-35 162 244,91
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-4 843 256,63-14 072 769,06
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)-8 511 675,3311 405 565,83
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien saamisten lis.(-) tai väh.(+)0,00-2 098 956,54
Pysyvien vastaavien luovutustulot1 158 227,218 887 343,64
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-6 553 265,000,00
Investointien rahavirta-38 534 754,61-31 041 061,04
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot23 167 297,381 179 587,99
Pitkäaikaisten korottomien velkojen lis. (+) tai väh. (-)100 000,00150 000,00
Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)1 887 023,34-2 276 248,08
Saadut konserniavustukset3 822 906,406 051 480,62
Maksullinen osakeanti6 355 300,0040 784 846,82
Rahoituksen rahavirta35 332 527,1245 889 667,35
Rahavarojen muutos-3 801 739,74-7 179 116,33
Likvidit varat 1.1.18 372 117,8025 551 234,13
Likvidit varat 31.12.14 570 378,0618 372 117,80
(1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset3 199 531,612 694 660,66
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+)242,263 701 590,29
3 199 773,876 396 250,95
(2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)2 914 251,255 332 476,88
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)-3 629 494,72-26 051 514,30
-715 243,47-20 719 037,42