EPV Tuotantoverkko Oy:n eriytetty sähköverkkotoiminnan tilinpäätös sähkömarkkinalain 32 § mukaisesti.

TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20171.1.-31.12.2016
LIIKEVAIHTO3 367 821,062 403 727,53
Liiketoiminnan muut tuotot10 200,00128 747,20
Materiaalit ja palvelut-1 617 403,69-994 711,85
Henkilöstökulut8 548,80-48 644,30
Poistot ja arvonalentumiset-243 468,24-168 551,67
Liiketoiminnan muut kulut-688 359,89-890 188,66
LIIKETULOS837 338,04430 378,25
Rahoitustuotot ja -kulut-10 352,8014,61
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA826 985,24430 392,86
Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus149 605,8348 597,22
Annetut konserniavustukset0,00-477 000,00
Tuloverot
Tilikauden verot-195 311,12-435,47
TILIKAUDEN TULOS781 279,951 554,61
TASE €31.12.201731.12.2016
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet174 341,49194 045,94
Aineelliset hyödykkeet4 128 075,824 351 839,61
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ4 302 417,314 545 885,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset442 371,161 066 763,51
Rahat ja pankkisaamiset2 202 324,441 299 373,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ2 644 695,602 366 137,42
6 947 112,916 912 022,97
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma1 600 000,001 600 000,00
Edellisten tilikausien tulos2 884,34193 329,73
Osingonjako0,00-192 000,00
Tilikauden tulos781 279,951 554,61
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ2 384 164,291 602 884,34
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero4 067 236,294 216 842,12
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma495 712,331 092 296,51
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ495 712,331 092 296,51
6 947 112,916 912 022,97
RAHOITUSLASKELMA €20172016
Liiketoiminta
Liiketulos837 338,04430 378,25
Oikaisut liiketulokseen 1)243 468,24168 551,67
Käyttöpääoman muutos 2)27 808,17-465 270,02
Maksetut korot-10 388,35-2,55
Saadut korot35,5517,16
Välittömät verot-195 311,12-12 943,06
Liiketoiminnan rahavirta902 950,53120 731,45
Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin0,00726 712,11
Saadut ennakkomaksut lisäys (+) tai vähennys (-)0,00-905 000,00
Investointien rahavirta0,00-178 287,89
Rahoitus
Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)0,00649 556,44
Maksetut osingot0,00-192 000,00
Saadut ja maksetut konserniavustukset0,00-400 000,00
Rahoituksen rahavirta0,0057 556,44
Rahavarojen muutos902 950,530,00
Likvidit varat 1.1.1 299 373,910,00
Likvidit varat 31.12.2202 324,440,00
1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset243 468,24168 551,67
2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)624 392,35-656 248,31
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)-596 584,18190 978,29
27 808,17-465 270,02